کلیدواژه‌ی قاعدگی

پزشکی label

به زنی که دیگر عادت ماهانه نشود و همچنین دیگر توانایی باردارشدن نداشته باشه، یائسه گفته می‌شود. زن یائسه دچار یائسگی است ...