کلیدواژه‌ی قابل حمل

پُرتابل برگرفته از واژۀ انگلیسی Portable است و به معنای قابل حمل می‌باشد. در واقع به هر چیزی که نیاز به نصب و قرارگیری خ ...