کلیدواژه‌ی فیدبک

واژگان label

بازخورد به معنای عکس‌العمل است و در عامیانه به آن فیدبک هم گفته می‌شود. در واقع بازخورد، نظرات و دیدگاه‌هایی است که پیرا ...