کلیدواژه‌ی فمینیسم

به شخصی که پیرو نهضت فمینیسم باشد، فمینیست میگویند. شخص فمینیست برای حقوق زنان و برابری زن و مرد تلاش می‌کند.