کلیدواژه‌ی فلفل دلمه ای

خوراکی label

پاپریکا نوعی ادویه است که از آسیاب فلفل خشک شده مانند فلفل دلمه‌ای و فلفل تند تهیه می‌شود. پاپریکا می‌تواند طیفی از طعم ...