کلیدواژه‌ی فلان شخص

فلانی اصطلاحی است برای اشاره کردن به شخصی که قرار نیست نامش برده شود یا اینکه مهم نیست نامش آورده شود. می‌توان این اصطلا ...