کلیدواژه‌ی فشنگ

اشیاء label

فانوسقه نوعی کمربند از جنس برزنت است که سربازان از آن استفاده می‌کنند. کاربرد آن برای حمل فشنگ و قمقمه و ابزارهای دیگر ا ...

اشیاء label

شات‌گان که برابر پارسی آن پنج‌تیر پران نوعی اسلحه یا تفنگ است. این سلاح‌ها دارای برد و دقت بسیار کمتری از تفنگ گلوله زنی ...