کلیدواژه‌ی فشار

واژگان label

آمپاس برگرفته از واژۀ فرانسوی impasse است و به معنای تنگنا، فشار و رودربایستی می‌باشد. برای مثال من را در آمپاس قرار نده ...