کلیدواژه‌ی فروشگاه بزرگ

به فروشگاه‌های بزرگ که معمولا در آن‌ها همه نوع محصولی وجود دارد، هایپرمارکت گفته می‌شود. برابر پارسی آن فروشگاه بزرگ است ...