کلیدواژه‌ی فرود هواپیما

واژگان label

لَندینگ برگرفته از واژۀ انگلیسی Landing است و به معنای فرود آمدن می‌باشد. معمولا به فرود هواپیما در فرودگاه، لندینگ و به ...