کلیدواژه‌ی فرنچایز

فرانشیز یا فرنچایز در بحث کسب و کار به معنای اعطای نام تجاری یک شرکت یا بنگاه کسب و کار به دیگری است تا تحت آن عنوان فعا ...