کلیدواژه‌ی فرسوده

زِپرتی به معنای سُست، ضعیف و ناتوان می‌باشد. اگر به شخصی زپرتی گفته شود منظور این است که وی شخص ناتوان، فکسنی و ضعیف است ...