کلیدواژه‌ی فحوای کلام

واژگان label

به معنی و منظوری که از صحبت و کلامی درک شود، مضمون گفته می‌شود. همچنین به مضمون، فحوای کلام، موضوع کلام، معنای مطلب و مح ...