کلیدواژه‌ی فاخته

یاکریم نوعی کبوتر است که به آن قُمری و فاخته هم گفته می‌شود. رنگ آن شنی صورتی یا نخودی کمرنگ است و نیم طوق سیاهی روی گرد ...