کلیدواژه‌ی غیردولتی

سیاست label

مدرسه هیأت امنایی نوعی مدرسه است که یک هیأت امنا آن را مدیریت می‌کند. هدف مدارس هیات امنایی، استفاده از مشارکت‌های مردمی ...