کلیدواژه‌ی غریزی

علمی label

غریزه ویژگی و توانایی‌هایی است که از طریق وراثت و طبیعت به انسان و حیوانات منتقل شده است. همچنین به گرایش‌ها و تمایلات م ...