کلیدواژه‌ی عکس پرتره

هنر label

پرتره یا به طور صحیح عکاسی پرتره، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان عکس‌برداری می‌شود. عکاسی پرتره انواع مختلف ...