کلیدواژه‌ی عوام

واژگان label

عامیانه یعنی آن چیزی که به‌ وسیلۀ مردم عادی استفاده می‌شود و ممکن است علمی نباشد. زبان عامیانه یعنی زبانی که مردم در گفت ...