کلیدواژه‌ی عناد

واژگان label

معاند به معنای دشمن، ستیزکننده و متخاصم می‌باشد. معاند برگرفته از عناد است و یعنی عنادکننده یا کسی که دشمنی می‌کند.