کلیدواژه‌ی علنی

واژگان label

بَرملا به معنای آشکار، هویدا، علنی و آشکارا است. برملا شدن به معنای آشکار شدن، علنی شدن و رسوا شدن است. مثال: رازت برملا ...