کلیدواژه‌ی عامیانه

پَ ن پَ یا پ نه پ اصطلاحی عامیانه است و خلاصه شدۀ عبارت پس نه پس می‌باشد. مثال: + رفتم مغازه میگم CD دارید؟ - میگه خام؟- ...

واژگان label

عامیانه یعنی آن چیزی که به‌ وسیلۀ مردم عادی استفاده می‌شود و ممکن است علمی نباشد. زبان عامیانه یعنی زبانی که مردم در گفت ...