کلیدواژه‌ی عاجز

واژگان label

محجور به معنای ناتوان، عاجز، بی‌مهارت و بی‌عرضه است و به شخصی که به‌واسطۀ سفاهت و کم‌عقلی از تصرف در اموال خود منع شده ب ...