کلیدواژه‌ی ظاهر

واژگان label

بَرملا به معنای آشکار، هویدا، علنی و آشکارا است. برملا شدن به معنای آشکار شدن، علنی شدن و رسوا شدن است. مثال: رازت برملا ...

واژگان label

هارمونی به معنای تناسب، هماهنگی و سازگاری اجزا با یکدیگر است و بیانگر یگانگی در اجزا و تشکیل یک واحد کل می‌باشد. برای مث ...