کلیدواژه‌ی طلب

بستانکار برابر پارسی واژۀ طلبکار است. یعنی کسی که از شخص دیگری پول یا کالایی طلب دارد که باید بگیرد. در مقابل بستانکار، ...