کلیدواژه‌ی طلاق

طلاق‌ رجعی نوعی از طلاق و متارکه است و به طلاقی گفته می‌شود که مرد به‌ سوی زنی که طلاق داده است برگردد. یعنی هنوز عده تم ...

رجوع در لغت به معنای بازگشتن و برگشتن است. در اصطلاح رجوع به بازگشتن و تشکیل دوباره زندگی زن و شوهری که از یکدیگر طلاق گ ...

به طلاق گرفتن و جداشدن زن و شوهر از یکدیگر متارکه می‌گویند. همچنین متارکه در لغت می‌تواند به معنای جدایی، بیزاری و ترک‌ک ...