کلیدواژه‌ی طعنه

در ادبیات، کنایه به واژه یا جمله‌ای گفته می‌شود که غیر از معنی حقیقی خود، برای معنی و مفهوم دیگری به کار گرفته شود. مانن ...

زرشک در اصطلاح عامیانه، هنگام مسخره کردن و دست‌انداختن یک نفر گفته می‌شود. در واقع این اصطلاح با حالت طعنه بیان می‌شود. ...

ارواح شکمت اصطلاحی است کنایه‌وار که زمانی گفته می‌شود که حرف کسی را باور نکنید و به او طعنه بزنید که برای دروغ بزرگی گفت ...