کلیدواژه‌ی طرفداری

ساپورت کردن برگرفته از واژه Support است و به معنای پشتیبانی کردن و حمایت کردن می‌باشد. همچنین می‌تواند به معنای کمک کردن ...