کلیدواژه‌ی طراحی تجربه کاربری

رایانه label

UX خلاصه‌شدۀ عبارت User experience design است و به معنای طراحی تجربه کاربری می‌باشد. طراحی تجربه کاربری، روندی است که به ...