کلیدواژه‌ی طبیعی

خوراکی label

اُرگانیک یعنی طبیعی، طبیعت گرا و ترکیب شده با طبیعت. در کشاورزی به محصولات طبیعی که تراریخته نبوده ارگانیک گفته می‌شوند ...