کلیدواژه‌ی طبقه

رَسته به معنای دسته، رده، طبقه و گروه می‌باشد. در بحث نیروهای مسلح، رَسته اصطلاحی است برای مشخص‌کردن تخصص‌های نظامی که ا ...

واژگان label

کتِگوری برگرفته از واژۀ انگلیسی Category است و به معنای دسته‌بندی، دسته و طبقه می‌باشد. معمولا به دسته، رده و نوع چیزی، ...