کلیدواژه‌ی ضمخت

گولاخ در عامیانه به شخصی گفته می‌شود که از نظر هیکل و اندام، بزرگ، زمخت و گنده باشد. همچنین به هرچیزی که بخواهند عنوان‌ک ...