کلیدواژه‌ی ضعف عقل

واژگان label

بلاهت یعنی از لحاظ عقلی و ذهنی ضعیف شدن و دچار نادانی شدن است. همچنین بلاهت مترادف واژه‌های نادانی، ضعف عقل، حماقت و کود ...