کلیدواژه‌ی ضرس

به ضِرس قاطع یعنی از روی یقین و زمانی گفته می‌شود که بخواهید با قاطعیت تمام از چیزی دفاع کنید و بگویید کاملا بر آن یقین ...