کلیدواژه‌ی ضربه کرنر

ورزش label

کُرنر برگرفته از واژۀ Corner است و در لغت به معنای گوشه می‌باشد. در ورزش فوتبال ضربه کرنر، ضربه‌ای است برای شروع مجدد با ...