کلیدواژه‌ی ضربه

پزشکی label

تروما یعنی زخم، آسیب و ضربه روحی. تروما در دانش پزشکی به هر نوع آسیب دیدگی،‌ ضربه، جراحت، شوک، آسیب و حادثهٔ وارد شده به ...