کلیدواژه‌ی ضایع شدن

سنگ روی یخ شدن به معنای ضایع شدن، آبروریزی و خیط شدن است. سنگ روی یخ کردن کسی یعنی وی را تحقیر و ضایع کردن و کوچک کردن ا ...