کلیدواژه‌ی صادرات

منطقه آزاد به مناطق آزادی تجاری گفته می‌شود که قلمرو معینی است و غالباً در محدودهٔ داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرف ...

مکان label

گمرک یک سازمان دولتی است که وظیفۀ اجرای قوانینی مانند گرفتن حقوق و عوارض واردات و صادرات است و همچنین مسئول اجرای سایر ق ...