کلیدواژه‌ی شکار

یوزپلنگ جانوری از خانوادهٔ گربه‌سانان است. واژه‌‌ی یوز به معنای شکارکننده است، در نتیجه ‌یوزپلنگ به معنی پلنگ شکاری است. ...