کلیدواژه‌ی شناسنامه

المثنی در لغت به معنای رونوشت و نسخه‌ی دوم است. شناسنامه‌ای که المثنی باشد، شناسنامه‌ای است که یک بار دیگر برای شخص صادر ...