کلیدواژه‌ی شرکت

Ltd خلاصه شدۀ Limited است و معمولا در ادامۀ عنوان یک شرکت قرار می‌گیرد و بیانگر شرکت‌های با مسئولیت محدود می‌باشد. شرکت ...

شرکت با مسئولیت محدود نوعی شرکت است و در صورتی که ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشد، تنها سرمایه سهامداران از ب ...