کلیدواژه‌ی شب

خشم شب اقدامی است که به جهت شبیه‌سازی حمله ناگهانی دشمن برای سربازها انجام می‌شود و در دوره آموزشی رخ می‌دهد. معمولا خشم ...