کلیدواژه‌ی سیخ

خوراکی label

به پختن مواد غذایی به‌سیخ‌ کشیده‌شده که از طریق قراردادن آن بر روی زغال داغ یا میله‌های برقی تهیه می‌شود، باربیکیو یا کب ...