کلیدواژه‌ی سیاست

کاریزماتیک  در واقع شخصیت و جذابیت یک فرد است که می‌تواند در مردم نفوذ کند و آنان را به شور و فداکاری وادار سازد. به شخص ...

سیاست label

کنفدراسیون اتحادیه‌ای تشکیل‌شده از چند کشور یا ایالت خودمختار است که با حفظ حاکمیت خود برای رسیدن به اهداف مشترک، امور س ...

آقازاده، اصطلاحی است برای اشاره به افرادی در کشور ایران که بوسیله رانت و سوءاستفاده از نفوذ و قدرت پدران یا اقوام نزدیکش ...

خط مشی یعنی راه و روش، طریقه و نحوه کار. خط مشی تعیین‌کننده محدوده تصمیم‌گیری برای مدیران سازمان یا هیئت مدیره می‌باشد. ...