کلیدواژه‌ی سکوریتی

اشیاء label

سکوریت نوعی شیشه است که عمل سکوریت کردن بر روی آن انجام شده است. سکوریت کردن یک فرایند عملیات حرارتی است که بر روی شیشه‌ ...