کلیدواژه‌ی سود

واژگان label

ذینفع در لغت به معنای سودبَر است. به شخص یا سازمانی که فعالانه در یک پروژه یا فعالیت شرکت دارد یا نحوهٔ اجرا یا تکمیل آن ...

به پول و سودی که بستانکار (طلبکار) بابت طلب خود می‌گیرد، ربا گفته می‌شود. رباخواری به عمل دریافت ربا گفته می‌شود که معمو ...