کلیدواژه‌ی سمولینا

خوراکی label

اسپاگتی نوعی غذا با ریشۀ ایتالیایی است که در عام آن را به عنوان ماکارونی هم می‌شناسند. در واقع اسپاگتی، نوعی پاستای استو ...