کلیدواژه‌ی سقط

پزشکی label

کورتاژ نوعی عمل جراحی به معنای تراشیدن جدار داخلی رحم به وسیله ابزاری به نام کورت رحمی است. کورتاژ یکی از شیوه‌های سقط ج ...