کلیدواژه‌ی سفر

ویزا یا روادید به مدرکی گفته می‌شود که می‌تواند به اشخاصی اعطا گردد که درخواست اخذ اجازه برای گذر از کشوری یا ورود به آن ...