کلیدواژه‌ی سفت و سخت

به هر چیز به سفت و سخت چِغِر گفته می‌شود. همچنین به پوست پینه‌بسته هم چغر می‌گویند. چغر و بد بدن اصطلاحی است عامیانه و م ...