کلیدواژه‌ی سرشکستگی

واژگان label

خفت بار یعنی مایۀ سرافکندگی، باعث خجالت و سرشکستگی. واژۀ خِفّت به معنای تحقیر، خجالت، خواری، سرافکندگی، سرشکستگی و شرمسا ...